Prolongata wypożyczeń
Powiadamiacz
Aby być informowanym/ą o imprezach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Skierniewicach proszę wypełnić formularz:
Co czuje natura

CO CZUJE NATURA


W 2018 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Skierniewicach otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 17 610 zł na projekt „Co czuje natura”.
To cykl działań popularyzujących wiedzę i zjawiska w otaczającym nas środowisku naturalnym poprzez najnowszą literaturę z zakresu neurobiologii, zoologii, botaniki i psychologii. Projekt odpowiada na zainteresowanie behawioralnym zachowaniem ludzi, zwierząt i roślin, zarówno w naturze jak i najbliższym otoczeniu człowieka – domu i okolicy. Zwraca uwagę na wzajemne zależności międzygatunkowe i ich komunikację, pomaga zrozumieć relacje człowiek – świat naturalny zwierząt i roślin, uświadamia zagrożenia a także kształtuje wrażliwość dzieci i młodzieży na otaczające środowisko. Wszystkie formy pracy mają na celu popularyzację literatury, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań, przybliżanie zjawisk zachodzących w środowisku naturalnym w oparciu o wyniki badań naukowych, utrwalanie nawyków korzystania z osiągnięć nauki, z różnorodnych zbiorów i możliwości prezentacji biblioteki, uczestnictwa w kulturze oraz rozwój intelektualny młodych ludzi.
Projekt skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Skierniewic i obejmuje: spotkania z ludźmi nauki, pisarzami, wycieczki do Ogrodu Botanicznego i do Ogrodu Zoologicznego, konkursy, warsztaty, grę miejską, seans filmowy, wystawy. Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów z dziedzin związanych z tematem projektu (pracowników naukowych uczelni, lekarzy weterynarzy, hipo i dogoterapeutów, znanych pisarzy, artystów plastyków itp), którzy gwarantują wysoką jakość i nowatorskie formy przekazu wiedzy.
Celem projektu jest także promocja czytania i kształtowanie nawyków czytelniczych wśród młodych osób oraz pokazanie biblioteki jako miejsca łączącego  naukę ze społeczeństwem, w którym tętni życie lokalnej społeczności, gdzie utrwalają się i ewoluują  ważne wartości.
„Co czuje natura” realizowana będzie we współpracy z Fundacją pomocy zwierzętom ROKA w Skierniewicach,  Ligą Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Skierniewicach, Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, Dyskusyjnym Klubem Filmowym Eroica, Księgarnią Eureka A.T. Mizerscy w Skierniewicach, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Skierniewicach, Stowarzyszeniem Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” oraz Federacją Skautingu Europejskiego Drużyną Skierniewicką
Wszystkie informacje o projekcie przekazywane będą przez lokalną prasę i radio, strony internetowe: biblioteki, współorganizatorów, informacyjne z terenu miasta, portale społecznościowe, newslettery, jak również przez zaproszenia, plakaty, ulotki.
Projekt realizowany będzie od kwietnia do listopada 2018 r. w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, we wszystkich placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz na terenie miasta.

Joanna Kuciel-Frydryszak
Służące do wszystkiego
Szczepan Twardoch
Królestwo
Clare Mulley
Kobiety, które latały dla Hitlera
Adam Boniecki, Anna Goc
Boniecki. Rozmowy o życiu
Peter Frankopan
Jedwabne szlaki. Nowa historia świata