Prolongata wypożyczeń
Powiadamiacz
Aby być informowanym/ą o imprezach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Skierniewicach proszę wypełnić formularz:
Regulamin

R E G U L A M I N

Korzystania ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Stanisława Reymonta w Skierniewicach.

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

 

 1. Prawo korzystania ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Stanisława Reymonta w Skierniewicach mają wszyscy obywatele.
 2. Biblioteka służy czytelnikom wszystkimi swoimi zbiorami oraz zapewnia czytelnikom obsługę biblioteczną i informacyjną.
 3. Zgodnie z Ustawą o bibliotekach (Dz. U. z 1997 nr 85 poz. 839 z późniejszymi zmianami) korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne. Ustalonym opłatom podlegają tylko niektóre usługi informacyjne i reprograficzne.
 4. Biblioteka wypożycza do domu książki z księgozbioru Wypożyczalni, udostępnia materiały na miejscu w Czytelni, prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne oraz krótkoterminowe wypożyczenia „na noc” z księgozbioru podręcznego.

 

Rozdział II

Warunki korzystania ze zbiorów

§ 1

 

 1. Warunkiem korzystania ze zbiorów Biblioteki jest posiadanie karty bibliotecznej.
 2. W celu otrzymania karty bibliotecznej należy:
  • wypełnić własnoręcznie kartę zapisu zawierającą dane osobowe oraz zobowiązanie do przestrzegania regulaminu,
  • przedłożyć dokument tożsamości ze zdjęciem: dowód osobisty lub paszport /w przypadku cudzoziemców/, legitymację studencką lub szkolną oraz numer PESEL,
  • za czytelnika do lat 15 odpowiada i podpisuje zobowiązanie opiekun prawny. Podstawą zapisu jest dowód osobisty opiekuna prawnego i numer PESEL dziecka.
 3. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, szkoły.
 4. Dane, o których mowa w punkcie 2, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach działalności Biblioteki w celach statystycznych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych książek i nie będą udostępniane osobom trzecim i innym instytucjom.
 5. Powyższe unormowania nie naruszają ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Bibliotekarz może odmówić zapisu czytelnika zalegającego ze zwrotem materiałów wypożyczonych w placówkach MBP.
 7. Za kartę biblioteczną czytelnik zobowiązany jest uiścić opłatę roczną w wysokości 4,00 zł, za duplikat karty 8,00 zł. Czytelnik do lat 15 otrzyma kartę biblioteczną nieodpłatnie, za duplikat karty uiszcza opłatę 8,00 zł.
 8. Wydana karta biblioteczna ważna jest rok kalendarzowy, przedłużenie jej ważności wiąże się z opłatą 4,00 zł.
 9. Karty bibliotecznej nie wolno odstępować innym osobom.
 10. O zagubieniu karty bibliotecznej należy niezwłocznie zawiadomić Bibliotekę. W przeciwnym wypadku właściciel ponosi konsekwencje wynikające z ewentualnego używania tej karty przez inną osobę, a przede wszystkim odpowiedzialność za zniszczenie lub zagubienie wypożyczonych książek.
 11. Czytelnik posiadający kartę biblioteczną ma prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych w:
  • Wypożyczalni Książek, 
  • Wypożyczalni Książki Mówionej,
  • Czytelni,
  • Czytelni Muzycznej,
  • z wypożyczeń międzybibliotecznych.
 12. Czytelnik ma prawo do uzyskania:
  • bezpłatnej informacji bibliotecznej, bibliograficznej, rzeczowej z wyłączeniem usług, o których mowa w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu
  • do korzystania z usług reprograficznych na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 13. Czytelnik przychodzący do Wypożyczalni z wolnym dostępem do półek zostawia wierzchnie okrycie, torbę lub teczkę na wieszaku. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy.
 14. W wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wprowadzania zwierząt, spożywania posiłków  oraz korzystania z telefonów komórkowych.
 15. W czasie, gdy w domu Czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z Wypożyczalni.

 

§ 2

Udostępnianie zbiorów w Wypożyczalni

 1. Każdy obywatel powyżej15 roku życia ma prawo korzystać z Wypożyczalni dla Dorosłych sieci bibliotek publicznych w Skierniewicach, poniżej 15 roku korzysta z wypożyczalni oddziału dla dzieci i filii ogólnodostępnych.
 2. Wypożyczanie książek następuje po okazaniu aktualnej karty bibliotecznej.
 3. Czytelnik wypożyczyć może jednorazowo 5 woluminów na okres 1 miesiąca, z możliwością przedłużenia terminu zwrotu do 3 miesięcy od daty wypożyczenia. 
 4. Przedłużenie terminu zwrotu /do 3 miesięcy/ może nastąpić po uzyskaniu zgody bibliotekarza. Bibliotekarz ma prawo odmowy prolongaty, jeśli książka została zamówiona przez innego czytelnika.
 5. W wypożyczalni głównej czytelnik może otrzymać odpłatnie wydruk komputerowy stanu swojego konta (zgodnie z załącznikiem nr 1).
 6. Czytelnik powyżej 15 roku życia własnoręcznym podpisem na karcie czytelnika /w filiach/ kwituje wypożyczenie książek.
 7. Książki można zamawiać drogą elektroniczną w wypożyczalni głównej.
 8. Książki zamawiane bądź zarezerwowane, w tym przez Internet, należy odebrać przed upływem 1 tygodnia od pozyskania informacji o jej dostępności.
 9. Na podstawie pisemnego zamówienia złożonego przez czytelnika, Biblioteka sprowadza z innych bibliotek książki, których nie posiada we własnym księgozbiorze (wypożyczenia międzybiblioteczne).
 10. Materiały biblioteczne wypożyczone przez Bibliotekę w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych udostępnia się czytelnikom na miejscu, a tylko w wyjątkowych wypadkach do domu.
 11. Materiały biblioteczne wypożyczane z innych bibliotek pozostają w Bibliotece przez okres 2 tygodni, licząc od dnia otrzymania przesyłki przez Bibliotekę.
 12. Czytelnik zamawiający książki w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych pokrywa koszty przesyłki pocztowej.
 13. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek. Powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 14. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.
  Wysokość odszkodowania ustala kierownik wypożyczalni, w zależności od aktualnej wartości książki na rynku lub stopnia jej uszkodzenia. Jeżeli książka była oprawiona, czytelnik pokrywa również koszty oprawy. Czytelnik może dostarczyć do Biblioteki identyczny egzemplarz lub inny wskazany przez bibliotekarza.
 15. Jeżeli po zagubieniu lub zniszczeniu jednego tomu dzieła wielotomowego czytelnik nie jest w stanie odkupić brakującego tomu, wpłaca równowartość całego dzieła (podobnie jak w punkcie 14). Książki, za które zapłacił czytelnik nadal są własnością Biblioteki i nie można żądać ich zwrotu.
 16. Na sumy wpłacane z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
 17. W wypadku, kiedy zagubienie lub zniszczenie książki nastąpiło z przyczyn niezależnych od czytelnika, może on zostać zwolniony z uiszczenia odszkodowania.
 18. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w punkcie 3 § 2 Biblioteka pobiera opłaty:
  • 0,70 zł od woluminu za każdy rozpoczynający się tydzień po terminie zwrotu,
  • za każdorazowe wysłanie kolejnego upomnienia pobierana jest opłata w wysokości 2,00 zł. 
 19. Pobranie opłat za przetrzymywanie książek jest obowiązkowe i nie podlega umorzeniu. Umorzenie opłat może nastąpić, jeżeli przetrzymanie książek nastąpiło z przyczyn niezależnych od czytelnika.
 20. Jeżeli czytelnik, mimo wysłanych upomnień, odmawia zwrotu książki lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

                                                                     

§ 3

Zasady korzystania ze zbiorów Czytelni

 1. W czytelni udzielane są informacje dotyczące posiadanych zbiorów, doboru literatury na interesujący czytelnika temat i sposobu korzystania ze zbiorów.
 2. Czytelnik składa bibliotekarzowi pisemne zamówienie na wybrane materiały biblioteczne.
 3. Kwerendy zgłaszane przez czytelników realizowane są na bieżąco. W szczególnych przypadkach mogą być zrealizowane w późniejszym terminie.
 4. Czytelnik może zamówić interesujące go zestawienie bibliograficzne. Termin realizacji takiego zamówienia uzgodniony zostaje z bibliotekarzem. Usługa ta jest odpłatna (ceny w załączniku nr 1).
 5. Książki, roczniki czasopism archiwalnych i dokumenty życia społecznego podaje bibliotekarz.
 6. Z bieżących numerów czasopism czytelnik korzysta bez pośrednictwa bibliotekarza.
 7. Jednorazowo można korzystać z czterech książek.
 8. Czytelnik może poprosić o zarezerwowanie książki, z której chwilowo korzysta ktoś inny.
 9. Zbiorów, z których korzysta się na miejscu nie wolno wynosić na zewnątrz.
 10. Istnieje możliwość wypożyczeń krótkoterminowych na zewnątrz. Książki wypożyczane są na noc (od 17.30 do 10.00 następnego dnia) oraz na weekend (w soboty od 13.30 do poniedziałku do 10.00). Można wypożyczyć 1 książkę lub 1 rocznik czasopism. Wypożyczeń tych dokonuje się na zasadzie kaucji zwrotnej, której wysokość ustala bibliotekarz w zależności od rodzaju i ilości materiałów bibliotecznych. W przypadku nie odebrania kaucji w ciągu 3 miesięcy przechodzi ona na konto biblioteki.
 11. Przed opuszczeniem czytelni użytkownik zwraca ksiązki lub inne materiały biblioteczne i otrzymuje pozostawiony dokument.
 12. Czytelnicy mogą korzystać bezpłatnie z wydawnictw multimedialnych dostępnych w czytelni. Jednocześnie można korzystać tylko z jednego programu . Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych może być emitowany tylko przez dołączone do komputera słuchawki.

                                                                     

§ 4

Udostępnianie zbiorów w Czytelni Muzycznej

 1. Czytelnik morze korzystać ze wszystkich rodzajów zbiorów Czytelni Muzycznej, czasopism i księgozbioru podręcznego po okazaniu aktualnej karty bibliotecznej, dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej.
 2. W Czytelni Muzycznej obowiązuje zapis udostępnionych materiałów bibliotecznych w księdze wypożyczeń.
 3. Na poszukiwane materiały czytelnik składa zamówienie u dyżurującego bibliotekarza. Po wykorzystaniu zwraca je bibliotekarzowi.
 4. Aparaturę odtwarzającą obsługuje bibliotekarz.
 5. Zbiory muzyczne Czytelni mogą być wykorzystywane wyłącznie do odtwarzania.
 6. Na pisemne zamówienie instytucji lub organizacji, pracownicy Czytelni mogą dokonywać nagrań z materiałów MBP, na użytek wewnętrzny wyżej wymienionych, na powierzonych materiałach.

 

§ 5

Udostępnianie zbiorów w Wypożyczalni Książki Mówionej

 1. Z Wypożyczalni Książki Mówionej mogą bezpłatnie korzystać ludzie niewidomi i niedowidzący, inwalidzi innych grup, osoby starsze oraz oddziały Polskiego Związku Niewidomych i instytucje prowadzące działalność oświatową oraz kulturalną.
 2. Wypożyczyć można jednocześnie 4 tytuły na okres 30 dni. Wyjątek stanowią kasety do nauki języków obcych, które można wypożyczyć na okres 2 miesięcy.
 3. Termin zwrotu kaset można przedłużyć jeśli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 4. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania kaset. Zauważone szkody powinien zgłosić bibliotekarzowi.
 5. Za szkody wynikłe z zagubienia, bądź uszkodzenia kaset odpowiada czytelnik.
 6. Za przetrzymywanie kaset ponad termin ustalony w regulaminie pobierana jest opłata w wysokości  0,70 zł za każdy rozpoczynający się tydzień po terminie zwrotu.
 7. Na wniosek Polskiego Związku Niewidomych indywidualnym czytelnikom wypożyczany jest nieodpłatnie sprzęt odtwarzający na okres 6 miesięcy.
 8. Za uszkodzenia magnetofonu wynikłe nie z winy czytelnika koszty naprawy ponosi Biblioteka, w każdym innym wypadku użytkownik

 

§ 6

Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych

 1. Korzystanie z komputerów i Internetu służy wyłącznie do celów informacyjnych.
 2. Prawo do korzystania ze stanowisk komputerowych mają wszyscy czytelnicy posiadający ważny dokument tożsamości lub kartę biblioteczną.
 3. Rozpoczęcie i zakończenie pracy przy komputerze następuje za pośrednictwem bibliotekarza.
 4. Czytelnicy mają prawo do korzystania z zasobów Internetu wyłącznie przy pomocy oprogramowania zainstalowanego na dysku lokalnym komputera.
 5. Zabrania się kopiowania na dysk twardy komputera danych oraz instalacji oprogramowania przyniesionego przez użytkownika lub pochodzącego z Internetu.
 6. Użytkownikowi nie wolno zmieniać konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na lokalnym dysku twardym.
 7. Zabronione jest przeglądanie stron www zawierających treści pornograficzne oraz sprzeczne z prawem i zasadami współżycia społecznego.
 8. Czytelnikowi nie wolno używać dyskietek, płyt CD oraz przenośnych pamięci masowych nieznanego pochodzenia ze względu na możliwość wprowadzenia wirusów komputerowych.
 9. Osoby niepełnoletnie mogą zostać pozbawione dostępu do stanowisk komputerowych na żądanie rodziców lub opiekunów prawnych.
 10. Korzystanie z Internetu do jednej godziny jest bezpłatne. Kolejne godziny według cennika (załącznik nr 1).
 11. Czytelnik może – o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim – wydrukować wybrane strony. Usługa ta jest odpłatna (ceny w załączniku nr 1).
 12. Użytkownik może korzystać w czytelni z własnego przenośnego komputera (laptop, notebook).
 13. Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy stanowiskach komputerowych.

 

§ 7

 Usługi reprograficzne

 1. Istnieje możliwość wykonywania kopii ze zbiorów znajdujących się w czytelni. Wykonuje się je dla użytku własnego oraz na potrzeby naukowe, dydaktyczne i dokumentacyjne.
 2. Każdorazowo zgodę na wykonanie kopii wyraża bibliotekarz.
 3. Nie wykonuje się odbitek kserograficznych:
  • publikacji chronionych prawem autorskim
  • pełnego tekstu książek znajdujących się na rynku księgarskim
  • książek i czasopism znajdujących się w złym stanie lub nie nadających się do kopiowania z innych powodów
  • oprawionych czasopism o dużym formacie (ponad A3) , ze względu na trudności techniczne
  Bibliotekarz może wyrazić zgodę na wykonanie na potrzeby własne czytelnika skanów ze zbiorów czytelni. Mogą one mieć postać elektroniczną lub wydruku komputerowego.
 4. Czytelnik może wykonać na własne potrzeby zdjęcia za pomocą aparatu cyfrowego ze zbiorów czytelni. Wykonywanie zdjęć nie może zakłócać warunków korzystania ze zbiorów innym czytelnikom.
 5. Usługi reprograficzne są odpłatne (ceny w załączniku nr 1). Biblioteka zastrzega sobie prawo zmiany opłat za usługi wraz ze wzrostem kosztów eksploatacji.

 

Rozdział III

Przepisy końcowe

§ 1

 1. Czytelnik ma obowiązek przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Biblioteki.
 3. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Skierniewicach.
 4. Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisać do księgi skarg i wniosków.

 

§ 2

Traci moc Regulamin korzystania ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Stanisława Reymonta z dnia  1 września 2007 r.

Regulamin niniejszy wraz z załącznikami wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

 

Izabela Strączyńska

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Władysława Stanisława Reymonta w Skierniewicach

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wysokość opłat obowiązujących w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Skierniewicach

 1. Korzystanie z Internetu :
  - pierwsza godzina bezpłatnie, kolejna 4 zł
   
 2. Korzystanie z komputera :
  - pierwsza godzina bezpłatnie, kolejna 4 zł
   
 3. Skanowanie na skanerze płaskim do formatu A4:
  - każdorazowe przejście głowicy skanującej 0,80 zł
  Nie wykonuje się obróbki zeskanowanego materiału (korekcja barw, zakrzywień itp.)
   
 4. Zapis danych na nośnikach biblioteki:
  - każda rozpoczęta dyskietka - 2 zł
  - każda rozpoczęta płyta CD - 3 zł
   
 5. Wydruki komputerowe A4:
  - tekst czarno-biały - 0,80 zł
  - tekst w kolorze lub z elementami grafiki (w zależności od zużycia toneru) - 1,00 zł - 2,00 zł
  - ilustracje kolor (w zależności od zużycia toneru) - 2,00 zł - 10,00 zł
   
 6. Kserokopie czarno-białe:
  - format A 4 jednostronnie - 0,40 zł
  - format A4 dwustronnie - 0,80 zł

  - format A3 jednostronnie - 0,80 zł
  - format A3 dwustronnie - 1,60 zł
   
 7. Usługi bibliograficzne:
  - sporządzenie zestawienia bibliograficznego z baz komputerowych tworzonych i udostępnianych w MBP
  jedna strona wydruku - 0,30 zł
  - sporządzenie zestawienia bibliograficznego z innych baz komputerowych
  jedna strona wydruku - 0,50 zł

Biblioteka zastrzega sobie prawo zmiany opłat za usługi wraz ze wzrostem kosztów eksploatacji.

Joanna Kuciel-Frydryszak
Służące do wszystkiego
Szczepan Twardoch
Królestwo
Clare Mulley
Kobiety, które latały dla Hitlera
Adam Boniecki, Anna Goc
Boniecki. Rozmowy o życiu
Peter Frankopan
Jedwabne szlaki. Nowa historia świata