Prolongata wypożyczeń
Powiadamiacz
Aby być informowanym/ą o imprezach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Skierniewicach proszę wypełnić formularz:
Bibliografia zachodniego Mazowsza 1800-1998 - Wykaz tytułów cytowanych czasopism i innych wydawnictw ciągłych oraz ich skrótów
Skrót Pełna nazwa
Acta Agr.Silv.Ser.Agr. Acta Agraria et Silvestria.Series Agraria 
Acta Agrobot. Acta Agrobotanica 
Acta Geol.Pol. Acta Geologica Polonica 
Acta Hydrob. Acta Hydrobiologica 
Acta Microb.Pol. Acta Microbiologica Polonica 
Acta Myc. Acta Mycologica 
Acta Pol.Pharm. Acta Poloniae Pharmaceutica 
Acta Soc.Bot.Pol. Acta Societas Botanicorum Polonicae 
Acta UL.Fol.Archaeol. Acta Universitatis Lodziensis.Folia Archaeologica 
Acta UL.Fol.Bot. Acta Universitatis Lodziensis.Folia Botanica 
Acta UL.Fol.Geogr. Acta Universitatis Lodziensis.Folia Geographica 
Acta UL.Fol.Geogr.Phys. Acta Universitatis Lodziensis.Folia Geographica Physica 
Acta UL.Fol.Hist. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 
Acta UL.Fol.Oecon. Acta Universitatis Lodziensis.Folia Oeconomica 
Acta UL.Fol.Paedag.Psychol. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica et Psychologia 
Acta UL.Fol.Sozol. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sozologica 
Acta UL.Fol.Zool. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Zoologica 
Acta UL.Ser.1 Acta Universitatis Lodziensis.Nauki Humanistyczno-Społeczne.Seria 1 
Acta UL.Ser.2 Acta Universitatis Lodziensis. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze.Seria 2 
Acta UL.Ser.3 Acta Universitatis Lodziensis. Nauki Ekonomiczne.Seria 3 
Acta UNC.Hist. Acta Universitatis Nicolai Copernici.Nauki Humanistyczno-Społeczne.Historia 
Acta Univ.Wratisl.Pr.Pedag. Psychol. Acta Universitatis Wratislaviensis.Prace Pedagogiczne i Psychologia 
Amtl.Kreis.Lowitsch Amtliches Mitteilungsblatt des Kreishauptmanns in Lowitsch 
Amts.Kreis.Lowicz Amtsblatt des Kreishauptmanns des Kreises Lowicz 
Ann.UMCS.Sect.E Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska.Sectio E.Agricultura 
Arch.Bibl.Muz. Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne 
Arch.Hist.Med. Archiwum Historii Medycyny 
Archeion  
Archeol.Pol. Archeologia Polski 
Architektura  
Archit.Bud. Architektura i Budownictwo 
Argumenty  
Arkady  
Aura  
Bad.Dziej.Rzem.Feud. Badania z Dziejów Rzemiosła i Handlu w Epoce Feudalizmu 
Bad.Dziej.Społ.Gosp. Badania z Dziejów Społeczno-Gospodarczych 
Bank i Kredyt  
Barwy  
Bellona  
Bibliotekarz  
Bibl.Warsz. Biblioteka Warszawska 
Bibl.Społ. Biblioteka w Społeczeństwie 
Biul.Biura Hist.CRZZ Biuletyn Biura Historycznego CRZZ 
Biul.Branż.Hod.Rośl. Biuletyn Branżowy Hodowli Roślin i Nasiennictwa 
Biul.Centr.Inst.Roln. Biuletyn Centralnego Instytutu Rolniczego 
Biul.Dośw.Teren.IUNG Biuletyn Doświadczalnictwa Terenowego IUNG 
Biul.Geol. Biuletyn Geologiczny 
Biul.Gł.Komis.Bad.Zbrod.Hitl. Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce 
Biul.Hist.Szt. Biuletyn Historii Sztuki i Kultury 
Biul.Inf.Cefarm Biuletyn Informacyjny.Centrala Farmaceutyczna "Cefarm" i Zjednoczenie Przemysłu Farmaceutycznego "Polfa" 
Biul.Inst.Gosp.Mieszk. Biuletyn Instytutu Gospodarki Mieszkaniowej 
Biul.Inst.Gosp.Społ. Biuletyn Instytutu Gospodarstwa Społecznego 
Biul.IHAR Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 
Biul.Komis.Bad.Zbrod.Przec.Pol.Łódź Biuletyn Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi 
Biul.Komit.Ekol.PAN Biuletyn Komitetu Ekologicznego PAN 
Biul.Komit.Przestrz.Zagosp.Kraju Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 
Biul.Kwart.Radom.TN Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego 
Biul.Numiz. Biuletyn Numizmatyczny 
Biul.Pedag.Szkol.Roln. Biuletyn Pedagogiczny Szkolnictwa Rolniczego.Pszczelin 
Biul.Peryg. Biuletyn Peryglacjalny 
Biul.PTTK Łódź Biuletyn PTTK Okręgu Łódzkiego 
Biul.PTTK Warsz. Biuletyn PTTK Okręgu Warszawskiego.Barbakan Warszawski 
Biul.Produc.Piecz. Biuletyn Producenta Pieczarek.Warszawa 
Biul.Tech. Biuletyn Techniczny.Biuro Studiów i Projektów Wzorcowych Budownictwa Wiejskiego 
Biul.Warzyw. Biuletyn Warzywniczy 
Biul.Wojs.AM Biuletyn Wojskowej Akademii Medycznej 
Biul.Wydz.Geol.UW Biuletyn Wydziału Geologicznego Uniwersytetu Warszawskiego 
Biul.Zarz.Gł.L.Ochr.Przyr. Biuletyn Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody 
Biul.Zjedn.Przem.Elektrot. Biuletyn Zjednoczenia Przemysłu Kabli i Sprzętu Elektrotechnicznego 
Biul.Żyd.Inst.Hist. Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego 
Bogoria  
Bud.Rol. Budownictwo Rolnicze 
Bud.Wiej. Budownictwo Wiejskie 
Centrum  
Cepelia  
Ceram.Bud. Ceramika Budowlana 
Chłop.Droga Chłopska Droga 
Chrońmy Przyr. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 
Chrześc.w świecie Chrześcijaństwo w świecie 
Collec.Theol. Collectanea Theologica 
Czas Kutna  
Czas.Geogr. Czasopismo Geograficzne 
Czas.Lek. Czasopismo Lekarskie 
Czas.Praw.Hist. Czasopismo Prawno-Historyczne 
Czas.Przyr.Il. Czasopismo Przyrodnicze Ilustrowane 
Czerw.Sztand. Czerwony Sztandar 
Człow.środ. Człowiek i środowisko 
Deutsche in Pol. Deutsche in Polen 
Doc.Occup. Documenta Occupationis 
Dok.Geogr. Dokumentacja Geograficzna 
Dom  
Domy Spółdz. Domy Spółdzielcze 
Dośw.Leś. Doświadczenia Leśne 
Drobiarstwo  
Drobna Wytw. Drobna Wytwórczość 
Drogownictwo  
Dyd.Szk.Wyż. Dydaktyka Szkoły Wyższej 
Działk.Pol. Działkowiec Polski 
Dzieje Najnow. Dzieje Najnowsze 
Dz.Dep.Warsz. Dziennik Departamentowy Warszawski 
Dz.Lud. Dziennik Ludowy 
Dz.Łódz. Dziennik Łódzki 
Dz.Politech. Dziennik Politechniczny 
Dz.Praw Król.Pol. Dziennik Praw Królestwa Polskiego 
Dz.Praw Państ.Pol. Dziennik Praw Państwa Polskiego 
Dz.Rozporz.Jenerał.Gub.Warsz Dziennik Rozporządzeń Jenerał-Gubernatorstwa Warszawskiego 
Dz.Urz.WRN Łódź Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi 
Dz.Urz.WRN Skiern. Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Skierniewicach 
Dz.Urz.WRN Warsz. Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie 
Dz.Urz.Woj.Maz. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 
Dz.Urz.Woj.Skiern. Dziennik Urzędowy Województwa Skierniewickiego 
Dz.Urz.Woj.Warsz. Dziennik Urzędowy Województwa Warszawskiego 
Dz.U. Dziennik Ustaw 
Echo Echo Kutno 
Echo Głow. Echo Głowna 
Ekol.Pol. Ekologia Polska 
Ekon.Org.Pr. Ekonomika i Organizacja Pracy 
Ekon.Inst.Nauk Ekon.UW Ekonomia.Biuletyn Naukowy Instytutu Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego 
Ekonomista  
Ekopartner  
Ekspl.Kolei Eksploatacja Kolei 
Ekspl.Masz. Eksploatacja Maszyn 
Elektron.Podzesp.Zast. Elektronizacja.Podzespoły Elektroniczne.Zastosowanie Elektroniki 
Enc.Współcz. Encyklopedia Współczesna 
Etnogr.Pol. Etnografia Polska 
Fakty  
Farm.Pol. Farmacja Polska 
Fiz.w Szk. Fizyka w Szkole 
Fol.For.Pol.Ser.A Folia Forestalia Polonica.Seria "A".Leśnictwo 
Fol.Quater. Folia Quaternaria 
Font.Archaeol.Posn. Fontes Archaelogici Posnanienses 
Fortuna  
Fragm.Faun. Fragmenta Faunistica Musei Zoologici Polonici 
Fragm.Flor. Fragmenta Floristica et Geobotanica 
Fundamenty  
Gaz.Bank. Gazeta Bankowa 
Gaz.Cukr. Gazeta Cukrownicza 
Gaz.Gostyn. Gazeta Gostynińska 
Gaz.Grodz. Gazeta Grodziska 
Gaz.Hand.Przem. Gazeta Handlowa i Przemysłowa 
Gaz.Krak. Gazeta Krakowska 
Gaz.Kutn. Gazeta Kutnowska 
Gaz.Lek. Gazeta Lekarska 
Gaz.Łowic. Gazeta Łowicka 
Gaz.Obs.PIHM Gazeta Obserwatora PIHM 
Gaz.Penit. Gazeta Penitencjarna 
Gaz.Praw. Gazeta Prawnicza 
Gaz.Rawska Gazeta Rawska 
Gaz.Rol.Przem.Hand. Gazeta Rolnicza,Przemysłowa i Handlowa 
Gaz.Sąd. Gazeta Sądowa 
Gaz.Skiern. Gazeta Skierniewicka 
Gaz.Świąt. Gazeta Świąteczna 
Gaz.Urz.Pow.Raw. Gazeta Urzędowa Sejmiku Powiatu Rawskiego 
Gaz.Wybor. Gazeta Wyborcza 
Gaz Woda Gaz,Woda i Technika Sanitarna 
Gdań.TN.Wydz.1 Gdańskie Towarzystwo Naukowe.Wydział 1 
Geofiz.Poszuk.Wiert. Geofizyka Poszukiwań Wiertniczych 
Geogr.w Szk. Geografia w Szkole 
Głos Gostyn. Głos Gostyniłski 
Głos Kapł. Głos Kapłański 
Głos Naucz. Głos Nauczycielski 
Głos Plast. Głos Plastyczny 
Głos Poranny  
Głos Pow.Łowic. Głos Powiatu Łowickiego 
Głos Pr. Głos Pracy 
Głos Rob. Głos Robotniczy 
Głos Skiern. Głos Skierniewic i Okolicy 
Głos Ziemi Raw. Głos Ziemi Rawskiej 
Gosp.Admin.Teren. Gospodarka i Administracja Terenowa 
Gosp.Mater. Gospodarka Materiałowa 
Gosp.Mięs. Gospodarka Mięsna 
Posp.Paliw. Gospodarka Paliwami i Energią 
Gosp.Plan. Gospodarka Planowa 
Gosp.Wod. Gospodarka Wodna 
Gościniec  
Gromada Gromada. Kutno 
Grom.Rol.Pol. Gromada Rolnik Polski 
Hand.Wew. Handel Wewnętrzny 
Harcerstwo  
Hasło Ogrod. Hasło Ogrodnicze 
Haus.Evang.Volks.Kal. Hausfreund Evangelischer Volks-Kalender 
Hig.Pr. Higiena Pracy 
Hist.Bad.Biul.Filat. Historyczno-Badawczy Biuletyn Filatelistyczny.Łódź 
Hist.Życie Historia i Życie 
Hod.Drobn.Inwent. Hodowca Drobnego Inwentarza 
Hod.Rośl.Aklim. Hodowla Roślin, Aklimatyzacja i Nasiennictwo 
Homo Dei  
Inf.Archeol. Informator Archeologiczny 
Inf.Bud.Rol. Informator Budownictwa Rolniczego 
Inf.Łowic. Informator Łowicki 
Inf.Służ.Rol. Informator Służby Rolnej 
Inf.Samorz.Miej. Informator Samorządu Miejskiego.Kutno 
Inf.Tyg.Skiern. Informator Tygodniowy Skierniewic 
Innowacje  
Inseminator  
Inspiracje  
Inw.i Bud. Inwestycje i Budownictwo 
Inż.i Bud. Inżynieria i Budownictwo 
Iskry  
Kierunki  
Kłosy  
Kłosy Chłop.Drog. Kłosy.dod.do Chłopskiej Drogi 
Kontr.Państw. Kontrola Państwowa 
Koń Polski  
Koresp.Hand.Przem.Rol. Korespondent Handlowy,Przemysłowy i Rolniczy 
Kosmos.Ser.A Kosmos.Seria "A".Biologia 
Krajob.Rośl.Pol. Krajobrazy Roślinne Polski 
Krasnaja Konnica  
Kreisbl.Lowicz.Soch. Kreisblatt fur die Kreise Lowicz und Sochaczew 
Kron.m.Łodz. Kronika m.Łodzi 
Kron.m.Pozn. Kronika m.Poznania 
Kron.Ruchu.Rew.Pol. Kronika Ruchu Rewolucyjnego w Polsce 
Księga świata  
Kultura  
Kult.i Społ. Kultura i Społeczeństwo 
Kult.i Ty Kultura i Ty 
Kult.i Życie Kultura i Życie 
Kult.Wsi Kultura Wsi 
Kurierek Kutn. Kurierek Kutnowski 
Kur.Kutn. Kurier Kutnowski 
Kur.Pol. Kurier Polski 
Kur.Warsz. Kurier Warszawski 
Kutn.Jedn.Inf. Kutnowska Jednodniówka Informacyjna 
Kutn.Zesz.Region. Kutnowskie Zeszyty Regionalne 
Kwart.Archit.Urb. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki 
Kwart.Geol. Kwartalnik Geologiczny 
Kwart.Hist. Kwartalnik Historyczny 
Kwart.Hist.Kult.Mater. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 
Kwart.Statyst. Kwartalnik Statystyczny 
Kwiaty  
Las Pol. Las Polski 
Listy Bibliofil. Listy Bibliofilskie 
Literatura  
Lit.Lud. Literatura Ludowa 
Lud  
Ład  
Łow.Pol. Łowiec Polski 
Łowiczanin  
Łódz.Czas.Gosp. Łódzkie Czasopismo Gospodarcze 
Łódz.Stud.Etnogr. Łódzkie Studia Etnograficzne 
Łódz.TN.Wydz.II Łódzkie Towarzystwo Naukowe.Prace Wydziału II 
Łódz.TN.Wydz.III Łódzkie Towarzystwo Naukowe.Prace Wydziału III 
Łódz.Zesz.Hist. Łódzkie Zeszyty Historyczne 
Masz.Ciąg.Rol. Maszyny i Ciągniki Rolnicze 
Mater.Antrop.Archeol.Etnogr. Materiały Antropologiczne,Archeologiczne i Etnograficzne 
Mater.Bad.Inst.Gosp.Wod. Materiały Badawcze Instytutu Gospodarki Wodnej 
Mater.Etnogr.Miasta Materiały do Etnografii Miasta 
Mater.Monogr.Woj.Warsz. Materiały Monograficzne Województwa Warszawskiego 
Mater.Staroż. Materiały Starożytne 
Mater.Staroż.Wczesnośr. Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne 
Mater.Wczesnośr. Materiały Wczesnośredniowieczne 
Masov.Mater Masovia Mater 
Mazow.Stud.Hum. Mazowieckie Studia Humanistyczne 
Mazowsze  
Mazow.Płock.i Kuj. Mazowsze Płockie i Kujawy 
Mechanik  
Mechaniz.Rol. Mechanizacja Rolnictwa 
Med.Wet. Medycyna Weterynaryjna 
Merkury  
Merkur.Mszczon. Merkuriusz Mszczonowski 
Miasto  
Mies.Lit. Miesięcznik Literacki 
Mies.Żyd. Miesięcznik Żydowski 
Mleko Mleko.Jaja.Drób 
Mon.Botan. Monographiae Botanice 
Motoryzacja  
Mówią Wieki  
Muz.Rocz.Pożar. Muzealny Rocznik Pożarniczy 
Muzea Walki  
Muzyka  
Myśl Społ. Myśl Społeczna 
Nadodrze  
Najnow.Dziej.Pol. Najnowsze Dzieje Polski 
Nasza Pr. Nasza Praca 
Nasza Ojcz. Nasza Ojczyzna 
Nasza Przeszł. Nasza Przeszłość 
Nasze Probl. Nasze Problemy 
Nauka Przeszł. Nauka i Przeszłość 
Nauka Pol. Nauka Polska 
Na Warcie  
Niedz.Łowic. Niedziela Łowicka 
Niepodległość  
Niwa  
Not.Orn. Notatki Ornitologiczne 
Not.Płock. Notatki Płockie 
Not.Raw. Notatnik Rawski 
Nowa Szk. Nowa Szkoła 
Nowator  
Nowe Prawo  
Nowe Rol. Nowe Rolnictwo 
Nowe Zycie Gosp. Nowe Życie Gospodarcze 
Now.Wet. Nowości Weterynarii 
Nowy Film.Ośw. Nowy Film Oświatowy 
Nowy Łow. Nowy Łowiczanin 
Ochr.Pr. Ochrona Pracy 
Ochr.Przyr. Ochrona Przyrody 
Ochr.Rośl. Ochrona Roślin 
Ochr.Zabyt. Ochrona Zabytków 
Ochr.Zabyt.Szt. Ochrona Zabytków Sztuki 
Odgłosy  
Odrodz.Refor. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 
Odrodz.Pr. Odrodzenie Pracy.Łowicz 
Ogrodnictwo  
Onomastica  
Opakowania  
Orka  
Osnowa  
Ośw.Doros. Oświata Dorosłych 
Ośw.Wych. Oświata i Wychowanie 
Owczarstwo  
Owoce Owoce,Warzywa,Kwiaty 
Palestra  
Pam.Fizjogr. Pamiętnik Fizjograficzny 
Pam.Rel.Moral. Pamiętnik Religijno-Moralny 
Panorama  
Parki Nar.Rezer.Przyr. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 
Perspektywy  
Phytocoenosis  
Pielęg.i Położ. Pielęgniarka i Położna 
Plast.w Szk. Plastyka w Szkole 
Planta Pol. Planta Polonica 
Płomienie  
Polak  
Polityka  
Pol.Nar. Polska Narodowa 
Pol.Szt.Lud. Polska Sztuka Ludowa 
Pol.Arch.Hydrob. Polskie Archiwum Hydrobiologii 
Pol.Pis.Ent. Polskie Pismo Entomologiczne 
Por.Bibl. Poradnik Bibliotekarza 
Por.Plant. Poradnik Plantatora 
Pr.Komis.Atlasu Hist. Prace Komisji Atlasu Historycznego Polski 
Posiedz.Nauk.Państ.Inst.Geol. Posiedzenia Naukowe Państwowego Instytutu Geologii 
Postęp  
Post.Nauk.Rol. Postępy Nauk Rolniczych 
Poznaj Swój Kraj  
Pr.Geogr.Inst.Geogr.PAN Prace Geograficzne Instytutu Geografii PAN 
Pr.Inst.Bad.Leśn. Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa 
Pr.Inst.Gosp.Wod. Prace Instytutu Gospodarki Wodnej 
Pr.Inst.Sad. Prace Instytutu Sadownictwa 
Pr.Inst.Sad.Ser.A Prace Instytutu Sadownictwa.Seria A 
Pr.Inst.Sad.Ser.C Prace Instytutu Sadownictwa.Seria C 
Pr.Inst.Sad.Ser.D Prace Instytutu Sadownictwa.Seria D 
Pr.Inst.Sad.Ser.E Prace Instytutu Sadownictwa.Seria E 
Pr.Inst.Sad.Ser.F Prace Instytutu Sadownictwa.Seria F 
Pr.Inst.Urb.Hist.Miast Prace Instytutu Urbanistyki i Architektury.Studia z Historii Miast 
Pr.Inst.Włók. Prace Instytutu Włókiennictwa 
Pr.Komis.Hist.TPN Pozn. Prace Komisji Historycznej Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu 
Pr.Komis.Nauk Rol.TPN Pozn.Leśn. Prace Komisji Nauk Rolniczych Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu.Leśnictwo 
Pr.Mater.Muz.Archeol.Łódź.Ser.Archeol. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna 
Pr.Mater.Muz.Archeol.Łódź.Ser.Etnogr. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego Etnograficznego w Łodzi. Seria Etnograficzna 
Pr.Mater.Muz.Archeol.Łódź.Ser.Numizm Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Numizmatyczna 
Pr.Mater.Etnogr. Prace i Materiały Etnograficzne 
Pr.Mater.Zoot. Prace i Materiały Zootechniczne 
Pr.Muz.Ziemi Prace Muzeum Ziemi 
Pr.Naucz. Praca Nauczycielska 
Pr.Ośw. Praca Oświatowa 
Pr.Pol. Praca Polska 
Pr.PIHM Prace Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego 
Pr.Polonist. Prace Polonistyczne.Łódź 
Pr.Przem.Inst.Masz.Rol. Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych 
Pr.Stud.Inst.Geogr.UW Prace Studyjne Instytutu Geografii Uniwersytetu Warszawskiego 
Pr.Stud.Komit.Inż.GW Prace Studyjne Komitetu Inżynierii i Gospodarki Wodnej 
Pr.Zakł.Ekon.IUNG Prace Zakładu Ekonomii IUNG 
Prawo i Życie  
Prawo Kanon. Prawo Kanoniczne 
Problemy  
Probl.Jakości Problemy Jakości 
Probl.Lek. Problemy Lekarskie 
Probl.Opiek.Wych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 
Probl.Praworz. Problemy Praworządności 
Projekt  
Protet.Stom. Protetyka Stomatologiczna 
Prz.Antrop. Przegląd Antropologiczny 
Prz.Archeol. Przegląd Archeologiczny 
Prz.Artyst. Przegląd Artystyczny 
Prz.Dośw.Rol. Przegląd Doświadczalnictwa Rolniczego 
Prz.Drobn.Wytw. Przegląd Drobnej Wytwórczości 
Prz.Epid. Przegląd Epidemiologiczny 
Prz.Ekon.Społ.Łódź Przegląd Ekonomiczno-Społeczny m.Łodzi 
Prz.Geod. Przegląd Geodezyjny 
Prz.Geof. Przegląd Geofizyczny 
Prz.Geogr. Przegląd Geograficzny 
Prz.Hist. Przegląd Historyczny 
Prz.Hist.Ośw. Przegląd Historyczno-Oświatowy 
Prz.Hod. Przegląd Hodowlany 
Prz.Jaj.Drob. Przegląd Jajczarsko-Drobiarski 
Prz.Katol. Przegląd Katolicki 
Prz.Kawal.i Broni Panc. Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej 
Prz.Kolej. Przegląd Kolejowy 
Prz.Kolej.Ruch.Handl. Przegląd Kolejowy Ruchowo-Handlowy 
Prz.Kult. Przegląd Kulturalny 
Prz.Lek. Przegląd Lekarski 
Prz.Mech. Przegląd Mechaniczny 
Prz.Mlecz. Przegląd Mleczarski 
Prz.Odlew. Przegląd Odlewniczy 
Prz.Ogrod. Przegląd Ogrodniczy 
Prz.Org. Przegląd Organizacji 
Prz.Pap. Przegląd Papierniczy 
Prz.Pedag. Przegląd Pedagogiczny 
Prz.Piek. Przegląd Piekarniczy 
Prz.Poż. Przegląd Pożarniczy 
Prz.Przyr. Przegląd Przyrodniczy 
Prz.Skórz. Przegląd Skórzany 
Prz.Skupu Przegląd Skupu 
Prz.Spaw. Przegląd Spawalnictwa 
Prz.Spółdz. Przegląd Spółdzielczy 
Prz.Tyg. Przegląd Tygodniowy 
Prz.Tech. Przegląd Techniczny 
Prz.Włók. Przegląd Włókienniczy 
Prz.Wynalaz. Przegląd Wynalazczości 
Prz.Zach. Przegląd Zachodni 
Prz.Zboż.Młyn. Przegląd Zbożowo-Młynarski 
Prz.Zool. Przegląd Zoologiczny 
Prz.Zw. Przegląd Związkowy 
Przekrój  
Przem.Chem. Przemysł Chemiczny 
Przem.Drzew. Przemysł Drzewny 
Przem.Ferm. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny 
Przem.Społ. Przemysł Spożywczy 
Przeszł.Demogr.Pol. Przeszłość Demograficzna Polski 
Przew.Kat. Przewodnik Katolicki 
Przew.Rol.Przem. Przewodnik Rolniczo-Przemysłowy 
Przyj.Dziec. Przyjaciel Dziecka 
Przyj.Ludu Przyjaciel Ludu 
Przyr.Pol. Przyroda Polska 
Przyr.i Przem. Przyroda i Przemysł 
Psychol.Wychow. Psychologia Wychowawcza 
Pszczelarstwo  
Pszczeln.Zesz.Nauk. Pszczelnicze Zeszyty Naukowe 
Puszcza Kampin. Puszcza Kampinoska 
Rachunkowość  
Rada Nar. Rada Narodowa 
Rada Nar.Gosp. Rada Narodowa-Gospodarka-Administracja 
Razem  
Region Łódz. Region Łódzki 
Regiony  
Res Publica  
Robotnik  
Rocz.Bibl. Roczniki Biblioteczne 
Rocz.Dziej.Ruchu Lud. Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego 
Rocz.Dziej.Społ. Roczniki Dziejów Społeczno-Gospodarczych 
Rocz.Glebozn. Roczniki Gleboznawcze 
Rocz.Gosp.Kraj. Roczniki Gospodarstwa Krajowego 
Rocz.Grudz. Roczniki Grudziądzkie 
Rocz.Hist. Roczniki Historyczne 
Rocz.Hist.Czas. Roczniki Historii Czasopiśmiennistwa Polskiego 
Rocz.Hum. Roczniki Humanistyczne 
Rocz.Inst.Przem.Mlecz. Roczniki Instytutu Przemysłu Mleczarskiego 
Rocz.Inst.Rel.Eduk. Roczniki Instytutów Religijnych i Edukacyjnych w Królestwie Polskim 
Rocz.Łowic. Roczniki Łowickie 
Rocz.Łódz. Rocznik Łódzki 
Rocz.Maz. Rocznik Mazowiecki 
Rocz.Muz.Maz.Płoc. Rocznik Muzeum Mazowieckiego w Płocku 
Rocz.Muz.Nar.Warsz. Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie 
Rocz.Muz.Pol.Środk. Rocznik Muzeów i Ochrony Zabytków Polski Środkowej 
Rocz.Muz.Rol.Szreniawa Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie 
Rocz.Muz.Świętokrz. Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego 
Rocz.Nauk Rol. Roczniki Nauk Rolniczych 
Rocz.Nauk.Rol.Ser.A Roczniki Nauk Rolniczych.Seria A 
Rocz.Nauk Rol.Ser.B Roczniki Nauk Rolniczych.Seria B 
Rocz.Nauk Rol.Ser.D Roczniki Nauk Rolniczych.Seria D 
Rocz.Nauk Rol.Ser.G Roczniki Nauk Rolniczych.Seria G 
Rocz.Nauk PZW Roczniki naukowe Polskiego Związku Wędkarskiego 
Rocz.Oddz.Łódz.PTH Roczniki Oddziału Łódzkiego PTH 
Rocz.Pol.Tow.Geol. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego 
Rocz.Polit.Gosp. Rocznik Polityczno-Gospodarczy 
Rocz.PAU Roczniki Polskiej Akademii Umiejętności 
Rocz.Sekc.Dendr. Rocznik Sekcji Dendrologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego 
Rocz.Teol.Chrześć.Akad.Teol. Rocznik Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 
Rocz.Tow.Lit.Mickiewicza Rocznik Towarzystwa Literackiego im.A.Mickiewicza 
Rocz.Tow.Nauk.Płock. Rocznik Towarzystwa Naukowego w Płocku 
Rocz.TN Toruń Rocznik Towarzystwa Naukowego w Toruniu 
Rocz.Warsz. Rocznik Warszawski 
Rol.Lub. Rolnik Lubelski 
Rozpr.AU.Hist.Fil. Rozprawy Akademii Umiejętności.Wydział Historyczno-Filozoficzny 
Rozpr.Hydrot. Rozprawy Hydrotechniczne Instytutu Budownictwa Wodnego PAN 
Rozpr.Dziej.Ośw. Rozprawy z Dziejów Oświaty 
Rozpr.Komis.Jęz.ŁTN Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 
Ruch Muz. Ruch Muzyczny 
Ruch Pedag. Ruch Pedagogiczny 
Rynek Pracy  
Rynek i Usługi  
Rzeczpospolita  
Rzeczywistość  
Sad.Nowocz. Sad Nowoczesny 
Samorz.Rob. Samorząd Robotniczy 
Scena  
Siódma Prow. Siódma Prowincja 
Slav.Antiqua Slavia Antiqua 
Słowo i Myśl  
Słowo Powsz. Słowo Powszechne 
Służ.Rol. Służba Rolna 
Służ.Społ. Służba Społeczna 
Służ.Zdr. Służba Zdrowia 
Spojrzenia  
Społem  
Spotk.Zabyt. Spotkania z Zabytkami 
Spółdz.Pracy Spółdzielczość Pracy 
Spółdz.Kwart.Nauk. Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy 
Spółdz.Prod. Spółdzielnia Produkcyjna 
Spójnia  
Spr.Mieszk. Sprawy Mieszkaniowe 
Spr.Międzyn. Sprawy Międzynarodowe 
Spraw.Archeol. Sprawozdania Archeologiczne 
Spraw.Komis.Hist.Szt. Sprawozdania Komisji Historii Sztuki 
Spraw.PMA Warsz. Sprawozdania Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie 
Spraw.Wrocł.TN Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 
Spraw.z Czyn.Pos.ŁTN Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 
Spraw.z Pos.Komis.PAN Krak. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 
Spraw.Zesp.Bad.Średniow. Sprawozdania Zespołu Badań nad Polskim Średniowieczem 
Spraw.z Pos.Wydz.III TNW Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału III Towarzystwa Naukowego Warszawskiego 
Statist.Vrem.Ross.Imper. Statisticeskij Vremiennik Rossijskoj Impierii 
Statyst.Pol. Statystyka Polski 
Statyst.Region. Statystyka Regionalna 
Statyst.Teren. Statystyka Terenowa 
Stolica  
Strażak  
Stud.Demogr. Studia Demograficzne 
Stud.Geol.Pol. Studia Geologica Polonica 
Stud.Gnezn. Studia Gneznensia 
Stud.Mater.Nauki Pol.Ser.B Studia i Materiały do Dziejów Nauki Polskiej. Seria B 
Stud.Mater.Dziej.Wielkop. Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski 
Stud.Mater.Hist.Wojs. Studia i Materiały do Historii Wojskowości 
Stud.Mater.Hist.Kult.Mater. Studia i Materiały do Historii Kultury Materialnej 
Stud.Mater.Teor.Archit. Studia i Materiały do Teorii i Historii Architektury 
Stud.Hist.Państ.Ser.2 Studia nad Historią Państwa i Prawa.Seria 2 
Stud.Hist.Praw.Pol. Studia nad Historią Prawa Polskiego 
Stud.Ośr.Fizjogr. Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej PAN w Krakowie 
Stud.Ośr.Kult.Leś. Studia Ośrodka Kultury Leśnej 
Stud.Ośr.Kult.Rol. Studia Ośrodka Kultury Rolnej 
Stud.Płockie Studia Płockie 
Stud.Praw.Ekon. Studia Prawno-Ekonomiczne 
Stud.Region. Studia Regionalne 
Stud.Theol.Vars. Studia Theologia Varsoviensia 
Stud.Wszesnośr. Studia Wczesnośredniowieczne 
Stud.Dziej.Gosp.Wiejs. Studia z Dziejów Gospodarstwa Wiejskiego 
Stud.Dziej.Górn.Hutn. Studia z Dziejów Górnictwa i Hutnictwa 
Stud.Kość.Katol. Studia z Dziejów Kościoła Katolickiego 
Stud.Dziej.Osad. Studia z Dziejów Osadnictwa 
Stud.Dziej.Rzem.Przem. Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu 
Stud.Dziej.Szt.Pol. Studia z Dziejów Sztuki Polskiej 
Sumar.Spraw.KUL Sumariusz.Sprawozdania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Sylwan  
Synt.Pr.Bad. Syntezy Prac Badawczych 
Szk.Zaw. Szkoła Zawodowa 
Sztand.Młod. Sztandar Młodych 
Świat  
Światowid  
Świetlica  
Śpiew w Szk. Śpiew w Szkole 
Teatr Lud. Teatr Ludowy 
Tech.Poszuk.Geol. Technika Poszukiwań Geologicznych 
Teki Arch. Teki Archiwalne 
Temat Wynalaz.Racjon. Temat-Wynalazczość i Racjonalizacja 
Trudy Varš.Statist.Komit. Trudy Varšavskogo Statisticeskogo Komitieta 
Tryb.Ludu Trybuna Ludu 
Tryb.Maz. Trybuna Mazowiecka 
Tryb.Samorz.Rob. Trybuna Samorządu Robotniczego 
Tryb.Spółdz. Trybuna Spółdzielcza 
Tryb.Warsz. Trybuna Warszawska 
Tu i Teraz  
Tydzień Tydzień.Piotrków 
Tydz.Kutn. Tydzień Kutnowski 
Tyg.Demokr. Tygodnik Demokratyczny 
Tyg.Gostyn. Tygodnik Gostyniński 
Tyg.Il. Tygodnik Ilustrowany 
Tyg.Kult. Tygodnik Kulturalny 
Tyg.Kutn. Tygodnik Kutnowski 
Tyg.Lek. Tygodnik Lekarski 
Tyg.Nar. Tygodnik Narodowy 
Tyg.Płoc. Tygodnik Płocki 
Tyg.Powsz. Tygodnik Powszechny 
Tyg.Rol.Przem. Tygodnik Rolniczo-Przemysłowy 
Tyg.Rol.Tech. Tygodnik Rolniczo-Techniczny 
Tyg.Solid. Tygodnik "Solidarność" 
Wojen.Ist.Żurn. Wojenno Istoriczieskij Żurnal 
Walka i Praca  
Warm.Mazury Warmia i Mazury 
Warsz.Stud.Teol. Warszawskie Studia Teologiczne 
Wehrkunde  
Wędrowiec  
Wiad.Dnia Wiadomości Dnia 
Wiad.Archeol. Wiadomości Archeologiczne 
Wiad.Archidiec.Warsz. Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie 
Wiad.Botan. Wiadomości Botaniczne 
Wiad.Diec.Łódz. Wiadomości Diecezjalne Łódzkie 
Wiad.Diec.Łowic. Wiadomości Diecezjalne Łowickie 
Wiad.Ekol. Wiadomości Ekologiczne 
Wiad.Elektrot. Wiadomości Elektrotechniczne 
Wiad.Handl. Wiadomości Handlowe 
Wiad.Handl.Przem. Wiadomości Handlowe i Przemysłowe 
Wiad.Inst.Meteor.Gosp.Wod. Wiadomości Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
Wiad.Kutn. Wiadomości Kutnowskie 
Wiad.Lek. Wiadomości Lekarskie 
Wiad.Melior. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie 
Wiad.Mszczon. Wiadomości Mszczonowskie 
Wiad.Muz.Ziemi Wiadomości Muzeum Ziemi 
Wiad.Numizm. Wiadomości Numizmatyczne 
Wiad.Skiern. Wiadomości Skierniewickie 
Wiad.Statyst. Wiadomości Statystyczne 
Wiad.Turyst. Wiadomości Turystyczne 
Wiad.Urz.Kutn.Gostyn. Wiadomości Urzędowe dla Powiatów Kutnowskiego i Gostynińskiego 
Wiedza i Życie  
Wieś  
Wieś i Dwór  
Wieś.Miasto Wieś.Dwór.Miasto 
Wieś Il. Wieś Ilustrowana 
Wieś Współcz. Wieś Współczesna 
Wieśniak  
Więź  
Wisła  
Włók.Chem. Włókna Chemiczne 
Wojs.Prz.Hist. Wojskowy Przegląd Historyczny 
Wokanda  
Wszechświat  
WTK WTK.Tygodnik Katolików 
Wychow.Fiz.Hig. Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna 
Wychow.Muzycz.Szk. Wychowanie Muzyczne w Szkole 
Wychow.Obyw. Wychowanie Obywatelskie 
Wychow.Przedszk. Wychowanie w Przedszkolu 
Wynalaz.Racjon. Wynalazczość i Racjonalizacja 
Z Bad.Czwart. Z Badań Czwartorzędu 
Z Bad.Młodz. Z Badań nad Młodzieżą Wiejską 
Z Bad.Pol.Księg.Hist. Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi 
Z Bad.Trzeciorz. Z Badań Trzeciorzędu 
Z Bad.Węgl.Brunatn. Z Badań Złóż Węgli Brunatnych w Polsce 
Z Otchł.Wieków Z Otchłani Wieków 
Z Pola Walki  
Za i Przeciw  
Za Wol.Lud. Za Wolność i Lud 
Zabyt.Przyr.Nieoż. Zabytki Przyrody Nieożywionej 
Zag.Ekon.Rol. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 
Zap.Ciechan. Zapiski Ciechanowskie 
Zap.TN Toruń Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu 
Zaranie  
Zar.Śl. Zaranie Śląskie  
Zarządzanie  
Zarzewie  
Zbiór Wiad.Antrop. Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej 
Zdr.Publ. Zdrowie Publiczne 
Zesz.Etnogr.Muz.Kult.Warsz. Zeszyty Antropologiczne Muzeum Kultury i Sztuki Ludowej w Warszawie 
Zesz.Muz.Hist.Ruchu Lud. Zeszyty Muzeum Historii Ruchu Ludowego 
Zesz.Nauk.AR Krak. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie 
Zesz.Nauk.ASW Zeszyty Naukowe Akademii Spraw Wewnętrznych 
Zesz.Nauk.IKN.Hist. Zeszyty Naukowe Instytutu Kształcenia Nauczycieli.Historia 
Zesz.Nauk.PŁ.Bud. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Budownictwo 
Zesz.Nauk.PŁ.Społ.Ekon. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Nauki Społeczno-Ekonomiczne 
Zesz.Nauk.SGGW.Ekon.Org. Zeszyty Naukowe SGGW.Ekonomia i Organizacja Rolnictwa 
Zesz.Nauk.SGGW.Hist. Zeszyty Naukowe SGGW.Historia 
Zesz.Nauk.SGGW.Leś. Zeszyty Naukowe SGGW.Leśnictwo 
Zesz.Nauk.SGGW.Rol. Zeszyty Naukowe SGGW.Rolnictwo 
Zesz.Nauk.SGGW.Rozpr.Nauk. Zeszyty Naukowe SGGW.Rozprawy Naukowe 
Zesz.Nauk.SGGW.Zoot. Zeszyty Naukowe SGGW.Zootechnika 
Zesz.Nauk.SGPiS Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Planowania i Statystyki 
Zesz.Nauk.WSE.Łódź Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Łodzi 
Zesz.Nauk.WSE.Krak. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie 
Zesz.Nauk.UW.Biał. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego.Filia w Białymstoku 
Zesz.Nauk.WAP.Hist. Zeszyty Naukowe Wojskowej Akademii Politycznej.Seria Historyczna 
Zesz.Nauk.UG.Ekon.Transp. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu 
Zesz.Probl.Post.Nauk.Rol. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 
Ziel.Sztand. Zielony Sztandar 
Ziemia  
Ziemianka  
Ziem.Galicyjski Ziemianin Galicyjski 
Ziem.Łęcz. Ziemia Łęczycka 
Ziem.Łow. Ziemia Łowicka 
Ziem.Maz. Ziemia Mazowiecka 
Ziem.Raw. Ziemia Rawska 
Ziem.Sochacz. Ziemia Sochaczewska 
Zwiast.Ewang. Zwiastun Ewangeliczny 
Związkowiec  
Źr.Dziej. Źródła Dziejowe 
Życie Głowna  
Życie Gosp. Życie Gospodarcze 
Życie Grom. Życie Gromadzkie 
Życie i Myśl  
Życie Nowocz. Życie i Nowoczesność 
Życie Kutna  
Życie Lit. Życie Literackie 
Życie Łowic. Życie Łowickie 
Życie Maz. Życie Mazowsza 
Życie Part. Życie Partii 
Życie Pow.Błoń. Życie Powiatu Błońskiego 
Życie Szk. Życie Szkoły 
Życie Szk.Wyż. Życie Szkoły Wyższej 
Życie Warsz. Życie Warszawy 
Życie Wet. Życie Weterynaryjne 
Życie Żyrard. Życie Żyrardowskie 
Żyrard.Rocz.Muz. Żyrardowski Rocznik Muzealny 
Żyrard.Tydz. Żyrardowski Tydzień 
Magdalena Witkiewicz
Jeszcze się kiedyś spotkamy
Piotr Borlik
Boska proporcja
Łukasz Orbitowski
Kult
Marie Benedict
Pokojówka miliardera
Mary Hollingsworth
Medyceusze